กองบังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบังคับการอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ 1 : [ ธุรการและกำลังพล ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาการณ์ ของกองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายอำนวยการ 2 : [ นโยบายและแผน/งบประมาณ ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานอำนวยการทั่วไป งานงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทาง
และจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของกองบัญชาการศึกษา (ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา)

ฝ่ายอำนวยการ 3 : [ การเงิน/ส่งกำลังบำรุง ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานธุรการทั่วไป งานพลาธิการ งานสถานที่ งานยานพาหนะ งานขนส่ง งานการเงิน งานบัญชี

ฝ่ายอำนวยการ 4 : [ กฎหมายและวินัย ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย การรายงานการดำเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง รวมถึงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตลอดจนการดำเนินคดีในศาล

ฝ่ายอำนวยการ 5 : [ การต่างประเทศ ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายอำนวยการ 6 : [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการศึกษาอบรมเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม : [ ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตัวบุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060