กองบังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติของกองบังคับการอำนวยการ

กองบังคับการอำนวยการ เป็นกองบังคับการในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในกองบัญชาการศึกษา ชื่อว่า "กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา" ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กองบังคับการอำนวยการ ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วย กองกำกับการ 7 กองกำกับการ คือ

ฝ่ายอำนวยการ 1 : [ ธุรการและกำลังพล ]
ฝ่ายอำนวยการ 2 : [ นโยบายและแผน/งบประมาณ ]
ฝ่ายอำนวยการ 3 : [ การเงิน/ส่งกำลังบำรุง ]
ฝ่ายอำนวยการ 4 : [ กฎหมายและวินัย ]
ฝ่ายอำนวยการ 5 : [ การต่างประเทศ ]
ฝ่ายอำนวยการ 6 : [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ]
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม : [ ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ]
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060