กองบังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พ.ต.อ.เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์

รอง ผบก.อก.(1)

พ.ต.อ.นิธิคมน์ ปัญจมาลา

รอง ผบก.อก.(2)

พ.ต.อ.ประวิทย์ บุญธรรม

รอง ผบก.อก.(3)

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ศุภรัตน์ พันธจินา

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง รัตนา หนูน้อย

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง อาพาภรณ์ ปลื้มใจ

ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.อ.นิรันดร โกมลรัตน์

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

ว่าที่ พ.ต.อ.ตวงบุญ ศุภโกวิท

ผกก.ฝอ.5 บก.อก.

ว่าที่ พ.ต.อ.กฤษดากร โพธิ์มี

ผกก.ฝอ.6 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา

ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060