ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

เลือกหัวข้อเอกสารเผยแพร่ที่ต้องการ
  • หลักเกณฑ์
  • แนวทางและการกำชับ
  • แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
  ♦  การแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ( คำสั่ง ตร. ที่ 511/2551 ) [ ] [01/08/2551]
  ♦  การแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ( คำสั่ง ตร. ที่ 496 /2551 ) [ ] [29/07/2551]
หลักเกณฑ์การเลื่อนยศ
  ♦  วิธีการเลื่อนยศ จ.ส.ต. เป็น ด.ต. ประจำปี 2551 [ ] [04/08/2551]
งานด้านกำลังพล
  ♦  รายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ ]
  ♦  รายละเอียดการลา [ ]
งานด้านวินัย
  ♦  กำชับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ [ ] [13/05/2556]
  ♦  การรายงานตนต้องหาคดีอาญาของข้าราชการตำรวจ [ ] [03/09/2555]
  ♦  แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนี [ ] [17/07/2555]
  ♦  มาตรการป้องกันปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด [ ] [09/07/2555]
  ♦  แนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา [ ] [02/07/2555]
  ♦  แนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธปืนพกส่วนตัวของข้าราชการตำรวจ
มาใช้ในหน้าที่ราชการตำรวจ [ ] [19/03/2555]
งานด้านต่างประเทศ
  ♦  ขั้นตอนการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ [ ]
แบบฟอร์มด้านกำลังพล
  ♦  แบบรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิ [ ]
  ♦  แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ [ ]
  ♦  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ ]
  ♦  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ ]
  ♦  แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา [ ]
  ♦  แบบใบลาอุปสมบุท [ ]
แบบฟอร์มด้านการเงิน สวัสดิการ
  ♦  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ ]
แบบฟอร์มด้านวินัย
  ♦  รูปแบบคำสั่ง : ให้ยุติเรื่องทางวินัย [ ]
  ♦  บันทึกข้อความ : รายงานตน (ต้องหาคดีอาญา, ถูกฟ้องคดีอาญา, คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย) [ ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
  ♦  แบบประมวลการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ ]
  ♦  แบบใบลาไปต่างประเทศ [ ]

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.