ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

เลือกหัวข้อเอกสารเผยแพร่ที่ต้องการ
  • ข้อมูล ก.ตร.
  • ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวและเกี่ยวกับคดี
  • ระเบียบของตำรวจ
กฎ ก.ตร.
  ♦  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 [ ] [19/09/2551]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549 [ ] [26/12/2549]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549 (บรรยายโดย ผบก.กพ.) [ ] [26/12/2549]
  ♦  ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 [ ] [18/10/2548]
  ♦  ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่อกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 [ ] [26/08/2548]
  ♦  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด
หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 [ ] [28/05/2548]
  ♦  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง
หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 [ ] [14/12/2547]
  ♦  ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547 [ ] [14/12/2547]
  ♦  ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 [ ] [14/12/2547]
  ♦  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 [ ] [14/12/2547]
  ♦  ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 [ ] [14/12/2547]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้น
หรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม พ.ศ.2547 [ ] [13/10/2547]
  ♦  ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 [ ] [28/09/2547]
  ♦  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2547 [ ] [13/09/2547]
  ♦  ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ [ ] [13/09/2547]
  ♦  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547 [ ] [13/09/2547]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 [ ] [16/07/2547]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก หรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 [ ] [21/06/2547]
  ♦  ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547 [ ] [28/05/2548]
  ♦  ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ. 2547 [ ] [09/03/2547]
ระเบียบ ก.ตร.
  ♦  ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2550 [ ] [06/04/2550]
  ♦  ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจ
กระทำผิดวินัย พ.ศ.2549 [ ] [30/01/2549]
ประกาศ ก.ตร.
  ♦  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก [ ] [09/03/2547]
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
  ♦  ลักษณะที่ 16 การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2555 [ ] [26/07/2555]
  ♦  ลักษณะที่ 51 การจัดทำตำราของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 [ ] [22/05/2555]
  ♦  ลักษณะที่ 15 การรับและการส่งมอบหน้าที่ [ ]
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ♦  ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 [ ] [07/09/2552]
ระเบียบกองบัญชาการศึกษา
  ♦  ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกองบัญชาการศึกษา พ.ศ.2553 [ ] [30/06/2553]
  ♦  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ บช.ศ. พ.ศ.2550 [ ] [28/09/2550]

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.