ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

เลือกหัวข้อเอกสารเผยแพร่ที่ต้องการ
  • รัฐธรรมนูญ
  • พระราชบัญญัติ
  • พระราชกฤษฎีกา
  • ระเบียบต่าง ๆ
  • ประกาศต่าง ๆ
รัฐธรรมนูญ
  ♦  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 [ ] [01/10/2549]
พระราชบัญญัติ
  ♦  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 [ ] [18/06/2550]
  ♦  พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ ] [14/02/2547]
  ♦  พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 [ ] [02/10/2545]
  ♦  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 [ ] [02/10/2545]
  ♦  พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 [ ]
พระราชกฤษฎีกา
  ♦  แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 [ ] [06/09/2552]
  ♦  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ ] [14/06/2549]
  ♦  แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 [ ] [01/05/2548]
  ♦  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ ] [09/10/2546]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ♦  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [ ] [24/01/2555]
  ♦  ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ ] [22/09/2548]
  ♦  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ ] [22/09/2548]
  ♦  ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 [ ] [18/08/2548]
  ♦  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 [ ] [27/07/2548]
  ♦  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 [ ] [22/09/2547]
  ♦  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 [ ] [16/01/2547]
ระเบียบกระทรวงการคลัง
  ♦  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 [ ] [31/01/2550]
  ♦  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 [ ] [22/09/2549]
  ♦  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ.2547 [ ] [02/04/2547]
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  ♦  ว่าด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 [ ] [18/02/2547]
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ♦  พระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั่นต่ำกว่าสายสะพาย [ ] [25/06/2551]
  ♦  การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2551 - 2553 [ ] [06/03/2551]
  ♦  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ ] [05/12/2550]
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ♦  ประกาศ คปค. ฉบับที่ 33 : เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ.2536 [ ] [03/10/2549]

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.