ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองบังคับการอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการดังนี้
ฝ่ายอำนวยการ 1 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาการณ์
ของกองบัญชาการศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ 2 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานอำนวยการทั่วไป งานงบประมาณ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
และโครงการของกองบัญชาการศึกษา (ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา)
ฝ่ายอำนวยการ 3 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานธุรการทั่วไป งานพลาธิการ
งานสถานที่ งานยานพาหนะ งานขนส่ง งานการเงิน งานบัญชี
ฝ่ายอำนวยการ 4 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย
การรายงานการดำเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ
มีมลทินมัวหมอง รวมถึงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตลอดจนการดำเนินคดีในศาล
ฝ่ายอำนวยการ 5 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกองบัญชาการศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ 6 :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลข้อสนเทศ
ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการศึกษาอบรม เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม :
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตัวบุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
และพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.