ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ประวัติของกองบังคับการอำนวยการ
กองบังคับการอำนวยการ เป็นกองบังคับการในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ในกองบัญชาการศึกษา ชื่อว่า
กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กองบังคับการอำนวยการ
ตามพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วย
กองกำกับการ 7 กองกำกับการ คือ
ฝ่ายอำนวยการ 1 : [ ธุรการและกำลังพล ]
ฝ่ายอำนวยการ 2 : [ นโยบายและแผน/งบประมาณ ]
ฝ่ายอำนวยการ 3 : [ การเงิน/ส่งกำลังบำรุง ]
ฝ่ายอำนวยการ 4 : [ กฎหมายและวินัย ]
ฝ่ายอำนวยการ 5 : [ การต่างประเทศ ]
ฝ่ายอำนวยการ 6 : [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ]
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม : [ ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ]

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.