ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์
เตชะสุวรรณา

ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผบก.อก.

พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์
รอง ผบก.อก.(1)

พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์
รอง ผบก.อก.(2)

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์
รอง ผบก.อก.(3)

พ.ต.อ.หญิง พิมลวรรณ พีระรัตนกวิน
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง สุภาวดี เอี่ยมเจริญ
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง พิมพร ฉัตรมงคล
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.อ.สมเกียรติ เริงหิรัญ
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง จุฑามาศ ตันติมิตร
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง สุวดี แพรขาว
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.