ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์
เตชะสุวรรณา

ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผบก.อก.

พ.ต.อ.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์
รอง ผบก.อก.(1)
                                                   

พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์
รอง ผบก.อก.(2)

พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ อาจวารินทร์
รอง ผบก.อก.(3)

พ.ต.อ.หญิง พิมลวรรณ พีระรัตนกวิน
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.อ.สมเกียรติ เริงหิรัญ
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.