ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร
รอง ผบก.อก.(1)

พ.ต.อ.นิธิคมน์ ปัญจมาลา
รอง ผบก.อก.(2)

พ.ต.อ.หญิง ลดาวัลย์ แสงอรุณศิริ
รอง ผบก.อก.(3)

พ.ต.อ.ธีรยุทธ์ สัจจสวัสดิ์
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง รัตนา หนูน้อย
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.อ.จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.อ.สมเกียรติ เริงหิรัญ
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

พ.ต.อ.ประวิทย์ บุญธรรม
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.

พ.ต.อ.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.