ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์
เตชะสุวรรณา

ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผบก.อก.

พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์
รอง ผบก.อก.(1)

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์
รอง ผบก.อก.(2)

-
รอง ผบก.อก.(3)

พ.ต.อ.หญิง พิมลวรรณ พีระรัตนกวิน
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.

-
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.

-
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.อ.สมเกียรติ เริงหิรัญ
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

-
          ผกก.ฝอ.4 บก.อก.          

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.

-
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.