ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด
การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตัวบุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และพัฒนาหลักสูตร
การอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยปฏิบัติหน้าที่ี่ ดังนี้
สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.(1) :
1. งานอำนวยการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
2. ดำเนินการกำหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมให้กับ ข้าราชการตำรวจ
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจในหลักสูตรสำคัญ
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจ
5. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. จัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
7. งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติ
8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.(2) :
1. งานพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
2. เป็นศูนย์กลางในการในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของหน่วยงาน
และข้าราชการตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการอื่น
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ
รวมทั้งกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมและให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
5. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรม และให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
6. สร้างความร่วมมือทางวิชาการทางวิชาการกับสถาบันด้านจริยธรรมและคุณธรรม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.