ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 6 : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูลข้อสนเทศ ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร
และการศึกษาอบรม เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา วางแผน และกำหนดรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางการบริหารของผู้บังคับบัญชา
2. บริหารจัดการ แลกเปลี่ยน หรือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในกองบัญชาการศึกษา
และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
4. จัดหาและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล รวมทั้งควบคุมการใช้
และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
5. สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร
6. การจัดเก็บและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการใช้ประโยชน์
จากสถิติข้อมูลข้อสนเทศ ของกองบัญชาการศึกษา
7. วางแผนการปฏิบัติและกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. กำกับ ดูแล เผยแพร่ และพัฒนาเว็บไซต์ของกองบัญชาการศึกษา รวมทั้งบริหารจัดการเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารภายในกองบัญชาการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
กับหน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. ให้บริการทางวิชาการและดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แก่ข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษา
10. ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ
11. ดำเนินการจัดหา กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ การบำรุงรักษา และให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ที่จำเป็น
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
13. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.