ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 5 : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกองบัญชาการศึกษา
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานอำนวยการของฝ่ายอำนวยการ 5
2. งานขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ
3. งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
4. งานประสานการฟ้องดำเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือผิดสัญญารับทุนต่าง ๆ
5. งานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศในด้านการศึกษา
6. งานขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศของกองบัญชาการศึกษาและ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
7. งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อน วันลากิจ และวันหยุดราชการ
ของข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
8. งานต้อนรับและรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการศึกษา
9. งานประชุมระหว่างประเทศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการศึกษาเป็นเจ้าภาพ
10. งานติดต่อประสานงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองบัญชาการศึกษากับหน่วยศึกษาอบรม
ของตำรวจต่างประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งส่วนราชการและ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร
11. งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ของกองบัญชาการศึกษา
12. งานแปลและล่ามภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ ในภารกิจ
ของกองบัญชาการศึกษา
13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
14. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.