ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 4 : มีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและกฏหมาย
การรายงานการดำเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง รวมถึงการอุทรณ์ ร้องทุกข์
และเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตลอดจนการดำเนินการคดีในศาล
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
งานนิติกร 1 :
1. งานพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างกระทำผิดวินัยหรือต้องหาคดีอาญา
หรือถูกฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง
2. การรายงานดำเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษการสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการให้ออกจากราชการ กรณีหย่อนความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง รวมถึงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
3. งานด้านการควบคุม ตรวจสอบ กวดขัน ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
4. จัดทำบัญชีคุมสำนวนการสอบสวนทางวินัย จัดทำสถิติการดำเนินการทางวินัย และสถิติการลงโทษทางวินัย
5. ศึกษา วิเคราะห์สภาพมูลเหตุ การกระทำผิดวินัย
6. งานการพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ หนังสือร้องเรียน หรือเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์
หรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ หรือการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ในกองบัญชาการศึกษา
และการสืบสวนข้อเท็จจริง
7. จัดทำสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจ แยกประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาส่วนตัว
8. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
9. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติกร 2 :
1. การควบคุม พิจารณา และวินิจฉัยสำนวนคดีปกครอง รวมทั้งรวบรวมคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
2. ดำเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีปกครอง โดยประสานพนักงานอัยการตามกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาศาลปกครอง กรณีกองบัญชาการศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดถูกฟ้องคดีปกครอง
3. ศึกษาและเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิชาการกฏหมายให้กับข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษา
4. จัดทำ ตรวจร่าง เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา
5. ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งแก่หน่วยงานในสังกัด
และข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษา
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกองบัญชาการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.