ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 3 : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานธุรการทั่วไป งานพลาธิการ
งานสถานที่ งานยานพาหนะ งานขนส่ง งานการเงิน งานบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานอำนวยการของฝ่ายอำนวยการ 3
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท
ของกองบัญชาการศึกษา
4. การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการศึกษา
ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย
5. จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้งการรับ - ส่ง เงินรายได้แผ่นดิน
6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
7. จัดทำรายงานฐานะทางการเงินส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท
9. จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
10. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ วางฎีกา ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกิน
ส่งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
12. ตรวจสอบและพิจารณาคำขอเงินบำเหน็จบำนาญ การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในกองบัญชาการศึกษา
14. งานขอเบิกจ่ายเงินค่าทำศพข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
15. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
16. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษี
ต่อกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจำปีของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
17. รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน
และการบัญชี ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงานในสังกัด
18. งานตรวจสอบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายประจำ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
19. งานตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบกลาง หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เงินเพิ่มพิเศษ บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล
20. งานรับ - จ่ายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
21. งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับ - จ่ายเงิน
22. งานนำเงินส่งกองการเงินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
23. งานรับ - ส่งเงิน ธนาณัติ เช็ค และดร๊าฟระหว่างธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ และสถานที่ราชการอื่น ๆ
24. งานรับฝากและถอนเอกสารสิทธิ
25. งานบำเหน็จตกทอดข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต
26. งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด และใบสำคัญเงินยืมต่าง ๆ
27. งานทำรายงานงบเดือนและรวบรวมใบสำคัญส่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง
28. งานลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแต่ละประเภท
29. งานลงทะเบียนการใช้เงินยืมกรณีที่ส่งใบสำคัญการใช้ยืม
30. งานบัญชี
31. งานจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีงบคงเหลือ บัญชีผลประโยชน์
ที่ได้รับจากหน่วยงานและบุคคลอื่น ตลอดจนทะเบียนต่าง ๆ
32. งานควบคุมบัญชีเงินฝากของหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา
33. งานทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายเงินของกองบัญชาการศึกษา
34. งานรายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองบัญชาการศึกษา
35. งานดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณเงินกองกลาง
และเงินอื่น ๆ ของกองบัญชาการศึกษา
36. งานรับรองและออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
37. งานดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของกองบัญชาการศึกษา
38. งานทะเบียนคุมลูกหนี้
39. งานดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินทางแพ่งของข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษา
40. งานตรวจบัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา
41. งานวางระเบียบการเงินและการบัญชี ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของบัญชีการเงิน
42. งานตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
43. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จ้าง การซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุสิ่งของหลวงไว้ใช้ในราชการ
ในหน่วยงานตามระเบียบ
44. ดำเนินการแลกเปลี่ยน การเช่า พัสดุสิ่งของหลวงไว้ใช้ในราชการในหน่วยงานตามระเบียบ
45. งานขายทอดตลาดสิ่งของหลวง
46. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
ตามระเบียบ
47. เก็บรักษาสรรพเอกสาร ตลอดทั้งสรรพบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
48. งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง และการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง
49. งานการคลังพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
50. งานพัฒนาวางแผนให้หน่วยในสังกัดมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
51. งานสนับสนุนกิจกรรมส่งกำลังบำรุงยามฉุกเฉินจำเป็นเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
52. งานลงบัญชีด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
53. งานลงรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS)
54. ดำเนินการแจ้งกรมวิเทศสหการ กรณีจำหน่ายพัสดุยูซ่อม
55. งานทะเบียนที่ราชพัสดุ
56. ดำเนินการแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร เมื่อมีการจัดหาภายในวงเงินที่กำหนด
ตามระเบียบ
57. รวบรวมใบสำคัญด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย
58. จัดทำบัญชีรายการแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งรถราชการ ไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบ
59. ดำเนินการจัดหาและควบคุมการใช้รถราชการตามระเบียบ
60. เก็บและซ่อมบำรุงรักษารถราชการตามระเบียบ
61. จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรักษารถราชการแต่ละคันตามระเบียบ
62. ดำเนินการจัดหา ตรวจสอบความต้องการเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
และควบคุมการเบิกจ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของหน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ
63. งานวางระเบียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
64. งานประสานงานการจัดซื้อ จัดหา น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
65. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถราชการเป็นประจำทุกเดือน แล้วรายงานผลให้ผู้บัญชาการทราบ
66. เก็บรักษาเอกสาร ตลอดทั้งบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
67. งานศึกษาวางแผนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ ตลอดจนการใช้ยานพาหนะ
68. งานวางระเบียบการใช้ยานพาหนะ การควบคุมและตรวจสอบการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานต่าง ๆ
69. งานจัดทำทะเบียนประวัติยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งการจัดทำทะเบียนและหมายเลขยานพาหนะ
70. งานบริการเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการขนส่งและการใช้ยานพาหนะ
ตลอดจนติดต่อประสานงานการจ้างเหมาเพื่อบริการเกี่ยวกับการขนส่งข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการอบรม
71. การให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับรถและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ให้กับข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการอบรม
72. งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ
73. งานบำรุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสถานที่
74. งานควบคุม กำกับ ดูแลการก่อสร้างและซ่อมแซมให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของทางราชการ
75. งานประสานงานกับกองโยธาธิการเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
76. งานแจ้งการเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ
77. งานจัดทำใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
78. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
79. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.