ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 2 : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานอำนวยการทั่วไป งานงบประมาณ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและโครงการ
ของกองบัญชาการศึกษา (ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานอำนวยการของฝ่ายอำนวยการ 2
2. งานพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
5. ดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
6. พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กองบัญชาการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
7. พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกองบัญชาการศึกษา
9. งานวางแผนกำหนดหลักสูตร โครงการ และวิธีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการศึกษา
10. งานจัดทำหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการศึกษา
11. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายต่าง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา
12. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ในกองบัญชาการศึกษา
13. ดำเนินการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ
ของกองบัญชาการศึกษา
14. บูรณาการแผนงานและโครงการของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงาน
และโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15. รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
16. ดำเนินการของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกองบัญชาการศึกษา
17. รวบรวมและจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่ายในภาพรวม
ของกองบัญชาการศึกษา
18. วางแผนและพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกองบัญชาการศึกษา
19. ดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
20. จัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
21. จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
22. ให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
23. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
24. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
25. ดำเนินการควบคุม กำกับ เร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
26. จัดทำทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา
27. ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
28. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
29. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
30. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.