ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ 1 : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาการณ์ ของกองบัญชาการศึกษา
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานธุรการทั่วไป
2. งานสารบรรณและนำสาร
3. ดำเนินการจัดประชุมตามที่กองบังคับการอำนวยการหรือกองบัญชาการศึกษาได้จัดให้มีขึ้น
เว้นแต่กรณีมีเจ้าของเรื่องจัดดำเนินการเป็นการเฉพาะ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
7. ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งานประชาสัมพันธ์ รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอผู้บังคับบัญชา
9. งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณา
ตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
10. งานควบคุมและสรรหาอัตรากำลัง การวางแผน เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสม
เพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบัญชาการศึกษา
11. งานจัดทำแผน โครงการ งบประมาณด้านกำลังพล รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดให้ถูกต้อง ตลอดจนแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหม่
และขอแปลงอัตรา
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การบรรจุและแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ การปฐมนิเทศ
ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การช่วยราชการ การสำรองราชการ รวมทั้งการขึ้นทะเบียน
กองประจำการและการปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
14. งานสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถนะและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
15. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความชอบ การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง
และการขอเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ให้กับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
16. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำปี และการดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
17. งานการลาประเภทต่าง ๆ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกจากราชการ
ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
18. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ รวมทั้งตำรวจ
นอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
หลักสูตรต่าง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ และบัตรประจำตัวอื่น ๆ
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญในกองบัญชาการศึกษา
20. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณ ต่าง ๆ รวมทั้งการเรียกคืน
21. งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศตำรวจ การออกประทวนยศและการถอดยศ
22. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่ครบกำหนด
เกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญและการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ
23. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
24. งานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติ
ผลงานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
25. ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
26. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด
รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการ
เพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
27. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เฉพาะหลักสูตร
ที่เป็นการเพิ่มวิทยฐานะ ตามเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับสารวัตร ผู้กำกับการ ผู้บังคับการ
หรือเทียบเท่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่นจัดการฝึกอบรมขึ้น
28. ดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของกองบัญชาการศึกษา
29. งานเชิญธงชาติ การจัดกองเกียรติยศ และจัดกองรักษาการณ์ในโอกาสต่าง ๆ
30. งานดูแลรักษาศาสตราภัณฑ์ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี และรักษาสิ่งของหลวงต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
31. งานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
32. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
33. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.