หน้าแรก ประวัติ โครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา หน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

 
 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

กำชับการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญาทุกระดับ ประชุมชี้แจง อบรม เอาใจใส่ดูแลและกวดขันความประพฤติ
ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ฯ
(๒๗/๐๒/๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวินัย (ไฟล์ .ppt) (๐๖/๐๒/๒๕๕๗)
หนังสือ บช.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๑๔๑/๓๔๔ ลง ๒๗ ต.ค.๕๒ เรื่อง ซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติ (๐๔/๐๒/๒๕๕๗)
หนังสือ ตร. ที่ ๐๕๒๒.๔๑ / ๑๓๒๗๙ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติด้านวินัย (๒๗/๐๑/๒๕๕๗)
หนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๐๒๗(อก.).๐๑๒/๙๙๓ ลง ๑๒ เม.ย.๔๔ การกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ
 (๑๗/๑๒/๒๕๕๖)
หนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๐๓๔.๑๔๑/๓๘๘๒ ลง ๔ พ.ย.๕๖ รายงานเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริต
 (๐๖/๑๑/๒๕๕๖)
หนังสือ ฝอ.๔ บก.อก. ที่ ๐๐๓๔.๑๔/๓๓๘ ลง ๓๐ ส.ค.๕๖ รายงานการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตำรวจหญิง
ที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
 (๐๗/๑๐/๒๕๕๖)
หนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๔.๑/๒๘๓๐ ลง ๒ ก.ย.๕๖ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกยิงปืนและสนามยิงปืน
พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ ของ บก.ฝรก. 
 (๒๔/๐๙/๒๕๕๖)
รายงานการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต   (๐๖/๐๙/๒๕๕๖)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  (๐๑/๐๙/๒๕๕๖)
เครื่องหมายราชการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (๒๘/๐๕/๒๕๕๖)
หนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๓๔.๑๔/๑๒๙๖ ลง ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง กำชับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ  (๒๐/๐๕/๒๕๕๖)
หนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๓๔.๑๔/๑๒๙๖ ลง ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง กำชับการสอบสวนดำเนินการทางวินัย  (๒๐/๐๕/๒๕๕๖)
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ฝอ.๔ บก.อก. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖  (๑๕/๐๕/๒๕๕๖)
สั่งการ ผบช.ศ. ท้ายหนังสือ ตร. ลง ๒๓ เม.ย.๕๖ เรื่อง กำชับการปฏิบัติของสถานฝึกอบรมในสังกัด ตร.
 (๑๔/๐๕/๒๕๕๖)
เครื่องหมายราชการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (๒๒/๐๓/๒๕๕๖)
แบบฟอร์มคำสั่งให้ยุติเรื่องทางวินัย  (๒๕/๐๑/๒๕๕๖)
ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) บทที่ ๔๓ ว่าด้วย เงินบำรุงความสุขของนักเรียนหรือผู้รับการอบรมในสถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
  (๑๑/๐๑/๒๕๕๖)
ตอบข้อหารือร่างโครงการ บช.ศ. ปลอดยาเสพติด  (๐๓/๐๑/๒๕๕๖)
ส่งสำเนาคำพิพากษา  (๐๓/๐๑/๒๕๕๖)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ กรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  (๒๐/๑๐/๒๕๕๕)
กำชับการกำหนดวันพ้นหน้าที่ราชการ  (๐๑/๑๐/๒๕๕๕)
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๖ การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๕
  (๑๖/๐๘/๕๕)
ข้าราชการตำรวจขอไปปฏิบัติราชการ  (๒๕/๐๗/๕๕)
แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนี  (๑๙/๐๗/๕๕)
มาตราการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (๑๗/๐๗/๕๕)
การให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา (๑๗/๐๗/๕๕)
การทำลายหนังสือของ ฝอ.๔ บก.อก. (๑๒/๐๗/๕๕)
แนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธปืนพกส่วนตัวของข้าราชการตำรวจมาใช้ในหน้าที่ราชการตำรวจ จตช., รอง ผบ.ตร.,
ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช., ผบก. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
  (๐๖/๐๖/๕๕)  
ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (๐๖/๐๖/๕๕ )  
กำชับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของบุคคล ที่ใช้สมัครเข้ารับราชการ  (24/05/55)
การเร่งรัด  ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต    (24/05/55 )
แจ้งเรื่องหารือปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๙๔   (24/05/55 )
แจ้งแนวทางการลงโทษและกำชับการปฏิบัติราชการ  (24/05/55 )
กำชับการปฏิบัติราชการ  (24/05/55 )
กำชับการตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลางหรือยึดไว้ตรวจสอบ รวมทั้งการนำรถของกลางไปใช้
โดยไม่ถูกต้อง
 (24/05/55 )
กำชับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของบุคคล ที่ใช้สมัครเข้ารับราชการ  (24/05/55 )
รายงานตน (ต้องหาคดี,ถูกฟ้องคดีอาญา,คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย)  (02/04/55 )
การประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณากำหนดเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
(29/03/55 )
กำชับการรายงานตนเมื่อต้องคดี   (14/03/55 )
กฏหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ กรณีขาดคุณสมบัติก่อนได้รับการบรรจุ    (02/03/55 )
กำชับข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกในหลักสูตรต่าง ๆ     (29/02/55 )
ปรับปรุง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และพัฒนาระบบบริหารงานตำรวจ    (14/12/54 )
หนังสือมอบอำนาจ  (25/11/54 )
ระเบียบกองบัญชาการศึกษา ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกองบัญชาการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓     (24/08/54 )
รายงานผลการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔     (22/08/54 )

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย
..๒๕๔๙
     (11/08/54 )

กำชับการป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข    (02/08/54 )
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บช.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔    (01/08/54 )
กำชับการขับรถยนต์และขับขี่รถจักรยานยนต์   (12/07/54 )
ารประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2554  ของข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.ศ. วันพุธที่  22  มิถุนายน 2554 ณ  ห้องประชุม 1  อาคาร บช.ศ.    (27/06/54 )
กำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง     (13/06/54 )
บันทึกการปกครองบังคับบัญชา   (20/05/54 )
กำชับการแสดงความเคารพของข้าราชการตำรวจ      (18/05/54 )
กำชับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ      (18/05/54 )  
แนวทางปฏิบัติก่อนออกคำสั่งทางปกครอง       (10/03/54 )
ร่าง พ.ร.ฎ. ข้าราชการตำรวจไม่มียศ พ.ศ. ...           (15/02/54) 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. ...     (15/02/54 )
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2553  
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553  
ข้าราชการตำรวจดีเด่นเดือนธันวาคม 2552  
ข้าราชการตำรวจดีเด่นเดือนพฤศจิกายน 2552 
วินัยเบื้องต้น         
ข้าราชการตำรวจดีเด่นเดือนตุลาม 2552       
   

 

 

(C) 2014 General Staff  Division , All Right Reserved